Opinnäytetyö: Taidelähtöiset projektit nuorisotaloilla

TuOTa-hankkeessa kehittämistyöntekijänä mukana ollut Jouni Välisalo teki yhteisöpedagogi (AMK) -tutkintonsa opinnäytetyön perehdyttämispaketin tueksi erityisesti nuorisotyöntekijöille. Hän kuvaa opinnäytetyönsä sisältöjä seuraavasti:

Opinnäytetyöni on tarkoitettu perehdyttämispaketin tueksi erityisesti nuoriso-ohjaajille, jotka käyttävät perehdyttämispakettia työssään.

Opinnäytetyössäni kuvaan laajemmin nuoriso-ohjaajan roolia taidelähtöisissä projekteissa, jotka järjestetään nuorisotaloilla sekä nuoriso-ohjaajan yhteistyötä taiteilijan ja tuottajan kanssa. Aihe on siis rajattu koskemaan pelkästään nuorisotaloilla järjestettyjä projekteja, mutta opinnäytetyötäni voi soveltaen hyödyntää myös erilaisissa ympäristöissä järjestetyissä taidelähtöisissä projekteissa.

Opinnäytetyöni perustelee miksi mielestäni nuoriso-ohjaajan roolit ovat sellaiset kuin perehdyttämispaketissa on esitetty ja miten juuri näihin rooleihin päädyin. Tarkoitukseni ei ole ollut asettaa mahdollisimman paljon vastuuta nuoriso-ohjaajille taidelähtöisissä projekteissa, vaan enemmänkin tuoda esille mahdollisuuksia ja kykyjä, joita mielestäni nuoriso-ohjaajilla on. Sekä opinnäytetyöni, että perehdyttämispaketti on tarkoitettu sovellettaviksi.

Itse kerätty aineisto ja oma ammatillinen kokemus olivat tärkeimmät tietolähteet

Kehittämistyön menetelminä käytin dokumenttianalyysia, haastatteluja, havainnointia sekä jonkin verran TuOTa yhdessä!-seminaaria. Aiempaa tutkimusta tai kirjoitettua aineistoa juuri tästä aiheesta oli hyvin niukasti, jos ollenkaan. Tästä syystä opinnäytetyöni teoria nojautuu paljolti keräämääni aineistoon sekä omaan ammatilliseen kokemukseeni nuoriso-ohjaajana. Olen kuitenkin hyödyntänyt soveltaen erilaista kirjallisuutta, joka on aihetta lähellä. Aiheen tutkimisen teki osittain hankalaksi myös se, että yleisesti nuoriso-ohjaajan roolista nuorisotalolla en ainakaan itse löytänyt juurikaan kirjoitettua tekstiä. Opinnäytetyössäni onkin paljon omaa näkemystäni siitä, millainen nuoriso-ohjaajan rooli voisi olla taidelähtöisissä projekteissa, jossa mukana ovat taiteilija ja tuottaja.

Toivon, että opinnäytetyöstäni on mahdollisimman paljon hyötyä aiheen parissa työskenteleville.

Jouni Välisalo

Opinnäytetyö Taidelähtöiset projektit nuorisotaloilla on luettavissa täällä

 

Perehdyttämispaketti on nyt julkaistu!

Taiteilijoiden kanssa toteutettavia nuorisoprojekteja tukeva perehdyttämispaketti on julkaistu.

Taidetoimijat tekevät yhä enemmän projekteja taiteelle epätyypillisissä ympäristöissä mm. nuorisoalan toimijoiden kanssa. Projektien tueksi on valmistunut perehdyttämispaketti, jonka tarkoituksena on varmistaa eri toimialojen välisen yhteistyön sujuminen.

Paketin avulla selkeytetään projekteissa mukana olevien yhteistyötahojen vastuita, työnkuvia ja rooleja ja sitä kautta mahdollistetaan kitkaton ja resursseja säästävä tapa tehdä työtä yhdessä.

Paketti on maksuton ja se on ladattavissa Humakin nettisivuilta.

Perehdyttämispaketti on suunnattu ammattilaisten työkaluksi. Paketin sisältö on jaettu toimijakohtaisiin osioihin, joissa kuvataan nuoriso-ohjaajan, taiteilijan ja tuottajan roolia ja tehtäviä projektien toteutuksissa. Lisäksi paketissa tarkastellaan tiivistetysti nuorten kanssa työskentelyä sekä nuorten kanssa tehtävien taiteellisen työskentelyyn pohjautuvien projektien tavoitteita ja työskentelymuotoja.

Perehdyttämispaketti on osa Helsingin kaupungin nuorisoasiainkeskuksen ja Humanistisen ammattikorkeakoulun vuonna 2015 toteuttamaa TuOTa yhdessä! –hanketta, joka on opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittama.