Lue artikkeli TuOTa yhdessä! -hankkeesta

Hankkeen projektipäällikön Titta Pohjanmäen ja kulttuurituottajaopiskelija Aliisa Kokon artikkeli
Tuottaja mahdollistaa resursseja säästävän toiminnan taidelähtöisissä nuorten kanssa toteutettavissa projekteissa
on ilmestynyt Katri Kaalikosken toimittamassa julkaisussa Tuottajan duunit – Työelämä, toimenkuva, koulutus

Tuottajan ammattia ja koulutusta
Tuottajan duunit -kirjan sivulta 35 alkaa TuOTa yhdessä -hanketta käsittelvä artikkeli Lataa verkkokirja tästä!

 

 

 

 

Opinnäytetyö: Taidelähtöiset projektit nuorisotaloilla

TuOTa-hankkeessa kehittämistyöntekijänä mukana ollut Jouni Välisalo teki yhteisöpedagogi (AMK) -tutkintonsa opinnäytetyön perehdyttämispaketin tueksi erityisesti nuorisotyöntekijöille. Hän kuvaa opinnäytetyönsä sisältöjä seuraavasti:

Opinnäytetyöni on tarkoitettu perehdyttämispaketin tueksi erityisesti nuoriso-ohjaajille, jotka käyttävät perehdyttämispakettia työssään.

Opinnäytetyössäni kuvaan laajemmin nuoriso-ohjaajan roolia taidelähtöisissä projekteissa, jotka järjestetään nuorisotaloilla sekä nuoriso-ohjaajan yhteistyötä taiteilijan ja tuottajan kanssa. Aihe on siis rajattu koskemaan pelkästään nuorisotaloilla järjestettyjä projekteja, mutta opinnäytetyötäni voi soveltaen hyödyntää myös erilaisissa ympäristöissä järjestetyissä taidelähtöisissä projekteissa.

Opinnäytetyöni perustelee miksi mielestäni nuoriso-ohjaajan roolit ovat sellaiset kuin perehdyttämispaketissa on esitetty ja miten juuri näihin rooleihin päädyin. Tarkoitukseni ei ole ollut asettaa mahdollisimman paljon vastuuta nuoriso-ohjaajille taidelähtöisissä projekteissa, vaan enemmänkin tuoda esille mahdollisuuksia ja kykyjä, joita mielestäni nuoriso-ohjaajilla on. Sekä opinnäytetyöni, että perehdyttämispaketti on tarkoitettu sovellettaviksi.

Itse kerätty aineisto ja oma ammatillinen kokemus olivat tärkeimmät tietolähteet

Kehittämistyön menetelminä käytin dokumenttianalyysia, haastatteluja, havainnointia sekä jonkin verran TuOTa yhdessä!-seminaaria. Aiempaa tutkimusta tai kirjoitettua aineistoa juuri tästä aiheesta oli hyvin niukasti, jos ollenkaan. Tästä syystä opinnäytetyöni teoria nojautuu paljolti keräämääni aineistoon sekä omaan ammatilliseen kokemukseeni nuoriso-ohjaajana. Olen kuitenkin hyödyntänyt soveltaen erilaista kirjallisuutta, joka on aihetta lähellä. Aiheen tutkimisen teki osittain hankalaksi myös se, että yleisesti nuoriso-ohjaajan roolista nuorisotalolla en ainakaan itse löytänyt juurikaan kirjoitettua tekstiä. Opinnäytetyössäni onkin paljon omaa näkemystäni siitä, millainen nuoriso-ohjaajan rooli voisi olla taidelähtöisissä projekteissa, jossa mukana ovat taiteilija ja tuottaja.

Toivon, että opinnäytetyöstäni on mahdollisimman paljon hyötyä aiheen parissa työskenteleville.

Jouni Välisalo

Opinnäytetyö Taidelähtöiset projektit nuorisotaloilla on luettavissa täällä

 

Perehdyttämispaketti on nyt julkaistu!

Taiteilijoiden kanssa toteutettavia nuorisoprojekteja tukeva perehdyttämispaketti on julkaistu.

Taidetoimijat tekevät yhä enemmän projekteja taiteelle epätyypillisissä ympäristöissä mm. nuorisoalan toimijoiden kanssa. Projektien tueksi on valmistunut perehdyttämispaketti, jonka tarkoituksena on varmistaa eri toimialojen välisen yhteistyön sujuminen.

Paketin avulla selkeytetään projekteissa mukana olevien yhteistyötahojen vastuita, työnkuvia ja rooleja ja sitä kautta mahdollistetaan kitkaton ja resursseja säästävä tapa tehdä työtä yhdessä.

Paketti on maksuton ja se on ladattavissa Humakin nettisivuilta.

Perehdyttämispaketti on suunnattu ammattilaisten työkaluksi. Paketin sisältö on jaettu toimijakohtaisiin osioihin, joissa kuvataan nuoriso-ohjaajan, taiteilijan ja tuottajan roolia ja tehtäviä projektien toteutuksissa. Lisäksi paketissa tarkastellaan tiivistetysti nuorten kanssa työskentelyä sekä nuorten kanssa tehtävien taiteellisen työskentelyyn pohjautuvien projektien tavoitteita ja työskentelymuotoja.

Perehdyttämispaketti on osa Helsingin kaupungin nuorisoasiainkeskuksen ja Humanistisen ammattikorkeakoulun vuonna 2015 toteuttamaa TuOTa yhdessä! –hanketta, joka on opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittama.

Seminaarin puheenvuorot nyt YouTubessa

28.4.2015 järjestetyn TuOTa yhdessä! -seminaarin puheenvuorot ovat nyt katsottavissa hankkeen YouTube-sivustolla.
Puhujina videoissa ovat Sivuun Ensemblen Ninni Perko, Reittejä Kontulaan -yleisötyöprojektin dramaturgi Juho Gröndahl ja Zodiakin yleisötyövastaava Katja Kirsi.
Kannelmäen nuorisotalon nuoriso-ohjaaja Ville Jämiän puheenvuoro peruuntui valitettavasti sairastumisen vuoksi.

Puheenvuorot avasivat ilahduttavan vilkkaan keskustelun seminaariväen kesken. Tätä keskustelua ja kommentointia pääsee katselemaan ja kuuntelemaan Q&A-, eli kysymys ja vastaus -videoilla.
Seminaaripuhujilla oli käytössään mikki puheenvuoron ja Q&A-osion ajan. Seminaarin yleisöllä ei taas ollut mikkiä, joten äänenvoimakkuus Q&A-osioissa kannattaa säätää kovemmalle.

 

Ninni Perkon puheenvuoro:


Ninni Perko Q&A:

Juho Gröndahlin puheenvuoro:


Juho Gröndahl Q&A:

Katja Kirsin puheenvuoro:


Katja Kirsi Q&A:

 

TuOTa yhdessä! -seminaarissa kehitettiin taide-, nuoriso- ja kulttuurialan yhteistyötä

TuOTa yhdessä! -seminaari keräsi Valkeaan taloon yli 50 osallistujaa taide-, nuoriso- ja kulttuurialoilta.
Seminaarin aikana kävi selväksi, että alojen rajapintatoimintaan oli kaivattu keskustelun avausta jo pitkään. Osallistujat kommentoivat, analysoivat ja ideoivat yhteistoimintaa vilkkaasti koko päivän ajan.
Ninni Perkon, Juho Gröndahlin ja Katja Kirsin innostavien puheenvuorojen jälkeen päästiin hyödyntämään osallistujien kehitysideoita open space -työskentelyssä.

Seminaari antoi puheenvuoron myös osallistujille
Seminaari antoi puheenvuoron myös osallistujille

TuOTa yhdessä! -hankkeen työryhmä Titta Pohjanmäki, Ville Vasara, Jouni Välisalo ja Aliisa Kokko kiittävät seminaarin puhujia, juontajaa sekä osallistujia innostavasta seminaaripäivästä! Nettisivuille on tulossa kooste open space -työskentelyn tuloksista, sekä videoklipit puhujien esityksistä. Lisää kuvia seminaarista löydät hankkeen Facebook-sivuilta. Kannattaa siis seurata netti- ja Facebook-sivuja jatkossakin!

 

TuOTa yhdessä! myös somessa

Muistathan, että TuOTa yhdessä! -hanke on myös Facebookissa. Löydät hankkeen Facebook-sivun osoitteesta https://www.facebook.com/tuotayhdessa

Voit myös kutsua TuOTa yhdessä! -seminaariin mukaan omia kontaktejasi. Seminaarilla on oma tapahtumasivu Facebookissa.
Muistathan kuitenkin ilmoittautua Facebookin lisäksi seminaariin osoitteessa https://www.lyyti.fi/group/tuota2015
Mikäli haluat kutsua seminaariin mukaan kontaktejasi perinteiseen tapaan, on seminaarin kutsu ja ohjelma ladattavissa PDF-muodossa tästä: seminaariohjelma ja seminaarikutsu.

 

Seminaarin ohjelma julkistettu!

SEMINAARIOHJELMA

 

9:30 Alkukahvit

9:45 Avaussanat ja TuOTa yhdessä! –hankkeen esittely

10:00 Taidelähtöiset menetelmät nuorisotyössä, Ninni Perko

10:30 Kokemuksia taidelähtöisissä projekteissa toimimisesta

Dramaturgi Juho Gröndahl (Kansallisteatteri)
Nuoriso-ohjaaja Ville Jämiä (Kannelmäen nuorisotalo)
Yleisötyövastaava Katja Kirsi (Zodiak)

Tallessa! – nuorten kesätyöprojektissa toteutettu lyhytelokuva

 12:00 Lounastauko

13:00 Open space -työskentely

työskentelyteemat: tuottaja-nuoriso-ohjaaja-taiteilija -työryhmä, taide työvälineenä, yhteistyö moniammatillisessa projektissa, nuoret osallistujina

14:00 Kahvitauko

14:30 Open space –työskentelyn tulosten yhteenveto ja loppukeskustelu

15:00 Kiitokset ja yhteenveto

 

TuOTa yhdessä! -seminaarissa puheenvuoron saavat nuorisoalan työntekijät, taiteilijat, tuottajat, sekä nuoriso- ja kulttuurialojen hallinnon edustajat. Seminaarissa pohditaan projektiyhteistyötä myös organisaatioiden kannalta.
Voit ilmoittautua seminaariin 24.4.2015 klo 12.00 asti osoitteessa https://www.lyyti.fi/group/tuota2015

Työryhmä esittäytyy

TuOTa yhdessä! -hankkeen työryhmä on neljän hengen työteliäs ja idearikas porukka. Sekä Humanistinen ammattikorkeakoulu, että Helsingin kaupungin nuorisoasiainkeskus ovat edustettuina työryhmässä. Työryhmää ja hanketta ohjaa ja valvoo hankkeen ohjausryhmä.

Ketkä nämä neljä työryhmäläistä sitten ovat? Esittely lienee paikallaan!

Hankkeen työryhmä:

Olen Jouni Välisalo, kolmannen vuoden yhteisöpedagogi-opiskelija Humakista. Toimin hankkeessa kehittämistyöryhmän jäsenenä ja teen opinnäytetyöni hankkeelle. Olen valmistunut ennen yhteisöpedagogi-opintojani nuoriso- ja vapaa-ajanohjaajaksi ja työskennellyt mm. nuoriso-ohjaajana ja erityisopettajan sijaisena.

Olen Titta Pohjanmäki, Humakin kulttuurituotannon pedagoginen yliopettaja. Toimin hankkeen projektipäällikkönä ja kehittämistyöryhmän jäsenenä. Olen toiminut kasvatusalan kehittäjän, asiantuntijan ja tutkijan roolissa yliopistossa sekä erilaisissa oppilaitoksissa.
Humakissa työskentelyni ajan olen ollut mukana erilaisissa kehittämistehtävissä sekä opetuksen suunnittelussa ja käytännön toteutuksessa.

Olen Aliisa Kokko, kulttuurituotannon monimuoto-opiskelija Humakista. Toimin hankkeessa tiedottajana ja kehittämistyöryhmän jäsenenä. Teen myös opinnäytetyöni hankkeelle. Olen opiskellut sosiokulttuurista työtä ja toiminut taidelähtöisissä työpajoissa tuottajana, suunnittelijana ja ohjaajana.

Olen Ville Vasara, tuottaja Helsingin kaupungin nuorisoasiainkeskuksella. Toimin hankkeen tuottajana, nuorisoasiainkeskuksen edustajana sekä kehittämistyöryhmän jäsenenä. Olen valmistunut filosofian maisteriksi Helsingin yliopistosta Art Theory, Criticism and Management –maisteriohjelmasta. Työskentelen nuorisoasiainkeskuksella nuorten toimintakeskus Hapessa, jossa työni on keskittynyt erityisesti taideprojekteihin, jotka on toteutettu yhteistyössä ulkopuolisten taidetoimijoiden kanssa.

 

Seminaarin puhujat varmistuneet

TuOTa yhdessä! -seminaarin puhujat ovat nyt varmistuneet. Puhujat ovat nuoriso- ja taidealan ammattilaisia, joilla on kokemusta projektitoiminnasta niin organisaatio, kuin ruohonjuuritasoltakin.
Seminaarin juontaa energinen Hassan Maikal, jolle on nuoresta iästään huolimatta kertynyt kokemusta juontotehtävistä erilaisissa tapahtumissa. Maikal edustaa myös kokijapuolta, sillä hän osallistui Helsingin kaupungin nuorisoasiainkeskuksen ja Helsingin Juhlaviikkojen Tullaamo-projektiin.

Seminaarin puhujat:

Ninni Perko: Latokartano Story
Ninni Perko on helsinkiläinen koreografi, tanssin- ja kuvatanssinopettaja sekä teatteri-ilmaisunohjaaja. Ninni toimii koreografina, ohjaajana, tanssijana ja pedagogina.  Hän on työssään yhdistellyt tanssia monipuolisesti teatteriin, musiikkiin, tekstiin, nukketeatteriin ja kuvataiteisiin. Hän toimii niin ammattilaisten kuin yhteisötaiteen parissa.
http://www.sivuun.net/latokartano-story

Katja Kirsi: Zodiak ja monimuotoinen yleisötyö
Katja Kirsi toimii yleisötyövastaavana Uuden tanssin keskus Zodiakissa.
Zodiak on suomalainen ja kansainvälinen nykytanssin tuotanto-, esitys- ja tapahtumakeskus ja Helsingin tanssin aluekeskus. Se tarjoaa nykytanssin tekijöille kokoavan toimintayhteisön ja tuotanto-organisaation. Yleisölle Zodiak tarjoaa monimuotoisia kohtaamispintoja tanssitaiteeseen.
http://www.zodiak.fi/

Juho Gröndahl: Kansallisteatteri ja Reittejä Kontulaan
Juho Gröndahl toimii dramaturgina Kansallisteatterin alueellisessa yleisötyöprojektissa Reittejä Kontulaan. Vuonna 2013 alkaneessa hankkeessa on käynnissä jo kolmas jatkoprojekti.
http://reittejakontulaan.blogspot.fi/2015/03/teatterin-merkityksesta-jalkipohdintaa.html

Ville Jämiä: Nuorisotalo ja taiteen tekeminen
Ville Jämiä on Kannelmäen nuorisotalolla työskentelevä nuoriso-ohjaaja. Jämiä oli mukana Kannelmäen IHME Re-Action -työpajassa, jossa nuoret toteuttivat Pohjois-Haagan juna-asemalle esille tulevan taideteoksen.
http://kantsu.munstadi.fi/nuoriso-ohjaajat/
http://www.ihmefestival.fi/2014/01/sasha-huberin-ihme-re-action/

Juontaja: Hassan Maikal
Hassan Maikal on nuori rap-muusikko ja juontaja, joka osallistui Helsingin kaupungin ja Helsingin Juhlaviikkojen kesätyöprojekti Tullaamoon 2013.
https://www.youtube.com/watch?v=Y96j3S-kEEA

 

Ilmoittaudu seminaariin TÄSTÄ linkistä

TuOTa yhdessä! -seminaari lähestyy!

Tervetuloa TuOTa yhdessä! –seminaariin kehittämään nuoriso- ja kulttuurialan yhteistyötä ja verkostoitumaan!

Seminaari järjestetään huhtikuun 28. päivä 2015 klo 9-15 Valkean talon auditoriossa osoitteessa Ilkantie 4, 00400 Helsinki.
Tapahtuma on maksuton ja sisältää kahvitarjoilun.

TuOTa yhdessä! -seminaarissa puheenvuoron saavat nuorisoalan työntekijät, taiteilijat, tuottajat, sekä nuoriso- ja kulttuurialojen hallinnon edustajat. Seminaarissa pohditaan projektiyhteistyötä myös organisaatioiden kannalta.

Yksi puhujista on yhteisötaiteen ammattilainen Ninni Perko, joka kertoo taiteen mahdollisuuksista ja haasteista nuorten kanssa työskennellessä. Perkon ohjaus Latokartano Story haastoi nuoret päästämään irti ennakkoluuloistaan tanssiteatterin keinoin. Jatkuvista haasteista selvittiin sinnikkäällä ruohonjuuritason kekseliäisyydellä. Kun harjoituspaikaksi järjestyi iso ja hälyisä Latokartanon liikuntahalli, ohjaaja hankki itselleen megafonin, jotta ääni kantautuisi kaikkein vilkkaimpienkin nuorten korviin.

Mikä on tärkeintä eri alojen ammattilaisista koostuvan työryhmän työskentelyssä? Kuka ottaa vastuun nuorista ja miten se tapahtuu?
Mitä tehdä kun työskentelytilan katto romahtaa? 

Tule ratkomaan näitä kysymyksiä kanssamme!

Seminaarin ohjelma tarkentuu lähiaikoina ja siitä tiedotetaan erikseen.

TuOTa yhdessä! on Humanistisen ammattikorkeakoulun ja Helsingin kaupungin nuorisoasiainkeskuksen hanke, jossa kehitetään kulttuurituottajan, nuoriso-ohjaajan ja taiteilijan välistä työryhmämallia.
Hanketta rahoittaa opetus- ja kulttuuriministeriö ja se toteutetaan vuoden 2015 aikana.

 

TuOTa yhdessä!
Kulttuurituottaja – nuoriso-ohjaaja – taiteilija -työryhmämallin kehittämishanke

yhteyshenkilöt:

Tuottaja Ville Vasara
Helsingin kaupungin nuorisoasiainkeskus
Nuorten toimintakeskus Happi
ville.vasara@hel.fi
puh. 040 648 6226

Tiedottaja Aliisa Kokko
Kulttuurituotannon opiskelija
Humanistinen ammattikorkeakoulu
aliisa.kokko@gmail.com